• 053-9348553

תנאי שימוש

1 . כללי
1.1פאנקי דור הינה חברה המציעה ללקוחותיה פתרון ייחודי לעיצוב דלתות ומקררים, באמצעות
חיפוי מגנטי מעוצב ואיכותי בהתקנה קלה ופשוטה. פאנקי דור )להלן: "החברה"(, מציגה באתר
זה )להלן: "אתר פאנקי דור"(, וברשת האינטרנט מידע אודותיה ואודות מוצריה וזאת בכפוף
לתנאים כדלקמן.
1.2השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. על ידי השימוש באתר, הנך
נותן בזאת את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והנך מתחייב לפעול על פיהם, ואין באי
קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש כדי לגרוע מהסכמתך זו. למען הסר ספק יובהר
כי תנאי השימוש כדלקמן חלים על כל המשתמשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי
עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים במוצרי החברה.
1.3החברה תהא רשאית, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים
בתנאי שימוש אלה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. בשימוש באתר הנך מסכים בזאת להיות
כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת
בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
1.4החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל
הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה החברה את הזכות לשנות ו/או
להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו,
והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.5הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.
2 . השימוש באתר
2.1השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל
אישורה המפורש, מראש ובכתב, של החברה.
2.2נוכח האמור לעיל, במסגרת השימוש באתר, הנך מתחייב שלא לבצע אילו מהדברים המפורטים
להלן:
?פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה
באתר זה .?הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא
הסכמה בכתב ומראש של החברה .
?שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר
אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את
מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
?הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר )לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת
המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה( או הפרה באופן כזה או
אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר .?היה והפרת תנאי מתנאי השימוש, תהא רשאית החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת
כלשהי, להפסיק ו/או לחסום באופן מידי את גישתך לאתר וכן תעמוד לה הזכות למצות את
זכויותיה בערכאות המשפטיות.
3 . מדיניות
3.1החברה תהא רשאית, והנך נותן בזאת את הסכמתך לחברה, לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר
נמסר לה על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר )להלן: "מידע"(,
לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה
ומערכת הדפדפן של המשתמש, סדר הדפים שבהם ביקר המשתמש, הזמן והתאריך של החיבור של
המשתמש לאתר, ונתונים נוספים.
3.2מידע מסוג זה ייאסף לצורך שימושים מסחריים ו/או לצורכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדי
ג', לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות, וכן לצורך התאמה ושיפור השירות של החברה.
החברה תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם
המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.
3.3החברה תהא רשאית לגלות ו/או למסור לצדדים שלישיים ו/או להציג באתר ו/או באתרים אחרים,
על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בתשלום תמורה כלשהי, כל מידע כאמור, ולא תהיה לך, כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה בעניין זה.
3.4החברה לא תהא אחראית בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודותיך מצדדים שלישיים כלשהם
ואשר אינם בשליטת החברה באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה עליך לבדוק את הנהלים
לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.
3.5ובעניין זה, ידוע לך, כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים, חלקם
מפרסמים וחלקם חברות עסקיות שהחברה מצויה עמן בשיתוף פעולה עסקי. לכן, אמנת הפרטיות
של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. החברה והאתר
אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהמשתמש משאיר באתרים אלה.
3.6החברה מאבטחת את האתר והמידע המצוי בו באמצעים מתקדמים בהתאם למקובל בתחום. על
אף האמור, אין באפשרות החברה להתחייב כי האתר על כל מרכיביו ו/או מאגרי המידע שברשותה
יהיו חסינים מחדירות בלתי חוקיות.
4 . מדיניות החלפת והחזרת מוצרים
4.1מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך קניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ולא
נעשה בו שימוש כלל, ולאחר הוכחת קניה.
4.2מוצרים שהותקנו ו/או נעשה בהם שימוש, אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות .4.3במידה ולקוח הזמין מוצר ומבקש להחליפו באחר, יוכל לעשות כן אם טרם הותקן. בעבור כך ידרש לשלם
סך של 100 ₪ עבור הגעת טכנאי לביתו.
4.4החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להחליף מוצר או לזכות בגינו במידה ואינו עומד בתנאי מדיניות
ההחלפות וההחזרות.
4.5החברה מנהלת מדיניות החלפה והחזרת מוצרים בהתאם לתקנות ביטול עסקה ובהתאם לחוקי מדינת
ישראל.
5 . קבצי Cookies 5.1בשעה שתבקר באתר, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה המקובלת והמוכרת כ" cookies ."
5.2מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך למחוק את קבצי ה- cookies מהמחשב שלך, לחסום
קבלה שלהם או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- cookies או לא
תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת שלך תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן
שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה .
6 . קניין רוחני וזכויות יוצרים
6.1הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות הנתונים, המידע, הדפים,
התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה,
הציורים, השרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או
הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של מי
מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו
ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
6.2חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים כלשהם, להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או
להציג בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש כלשהו בכל חלק מהאתר ו/או המידע ו/או הדפים
ו/או התכנים ו/או סימני המסחר ו/או הלוגואים ו/או העיצובים המפורסמים בו ללא הסכמתה
המפורשת של החברה מראש ובכתב.
6.3למען הסר ספק, החברה והחברה בלבד, היא בעלת מלוא זכויות היוצרים ולה שייך הקניין הרוחני
בכל המוצג באתר לרבות הטקסט, התמונות וכו', על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 - ו/או
חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007 - ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
7 . הגבלת אחריות ושיפוי
7.1המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע
למשתמשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה,
בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר. המידע והייעוץ הניתנים באתר
זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר וכל שימושם הוא ככלי המשמש בסיס
להערכה אפשרית של זכויותיו של משתמש/ת כזו או אחר/ת .
7.2החברה ממליצה לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה
כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי
צרכני אחר.
7.3החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים המוצעים באתר, לטיבם, איכותם, זמינותם,
אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן
ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או
ההתקשרות בין הצדדים, והנך פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את החברה ו/או מי מטעמה מכל
נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.
7.4החברה אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או
הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש
באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד
שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה
ו/או טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך
כתוצאה מהאמור לעיל.
7.5מובהר, כי החברה רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/או חלקים ממנו, בין באופן זמני
ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. החברה לא תהיה
אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך
השינוי נגרמו איזשהם שינויים בפעולתו של האתר.
8 . קישורים לאתרים חיצוניים
8.1קישורים מסוימים שתוכל למצוא באתר מאפשרים לך לצאת מהאתר ולהיכנס לאתרי אינטרנט
של צדדים שלישיים, אשר אינם שייכים ו/או קשורים לחברה )להלן: "האתרים המקושרים"(.
אתרים מקושרים אלה מסופקים לך אך ורק מסיבות של נוחות ואינם כפופים לשליטתה ו/או
אחריותה של החברה.
8.2למען הסר ספק, אין לראות בקיומם של קישורים לאתרים המקושרים, משום המלצה ו/או עידוד
ו/או מתן חסות ו/או מטעם החברה ו/או מי מטעמה ביחס לשירותים ו/או המוצרים המוצעים
באתר המקושר. בהתאם לאמור, החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוכן
ו/או פרסומת ו/או מוצר ו/או מידע אחר המצוי באתר וכן לכל תקלה ו/או ליקוי ו/או וירוס המצוי
ו/או הנובע מהם.
9 . כללי
9.1התנאים הנקובים במסמך זה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף,
יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים, בין החברה לבינך, המשתמש.
9.2החברה מבהירה, כי חלק מהשירותים באתר ניתנים או עשויים להינתן בתשלום וכי כל האמור
לעיל יחול, הן ביחס לשירותים שניתנים ללא תשלום והן ביחס לשירותים הניתנים בתשלום.
9.3כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לאתר זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל
ותתפרש על פי חוקים אלה.
9.4 כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר זה תובא לדיון באופן בלעדי בפני בתי
המשפט המוסמכים במחוז מרכז ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של
בתי משפט אלה.
 תקנון קנייה באתר

תקנון אתר "הדירה" 2008 בע"מ ( להלן : "האתר" )

 

הקדמה

אתר הדירה הוא אתר אינטרנט בישראל בכתובת  http://www.adira.co.il

 האתר מאפשר לחברות חיצוניות למכור מוצרים במגוון אזורים בארץ.

מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הרוכש באתר לבין הגולש באתר ( להלן: " הרוכש" וה"גולש" בהתאמה) .

כל החברות המוכרות באתר הן חברות חיצוניות המפרסמות באתר ( להלן:" החברה" ) ( להלן :"החברות")

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אולם פונה לשני המינים.

הגולש והרוכש מסכימים לתקנון מתוקף גלישתם בתוך האתר ואילו האתר רשאי לחסום את הגולש או הרוכש במידה וזה יעבור על התקנון.

יצוין כי האתר רשאי  לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. וכי תקנון זה מתווסף לתקנון האתר הכללי.

 

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות!

 

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הם של האתר בלבד.

 

מי יכול להשתתף במכירה

 

מי שרשאי  להשתתף במכירה אלה בני 18 ומעלה המחזיקים  באמצעי תשלום תקף. כאשר  אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר.

 

לאתר הדירה קיימת הזכות לבטל את ההשתתפות ברכישות באתר באם נמסרו פרטים כוזבים ו\או באם כרטיס האשראי נמצא לא חוקי או מוגבל או נחסם ו\או יש במעשה זה בפגיעה בצד שלישי

 

תכנים בתוך המוצרים

 

התכנים בתוך האתר באחריות החברות בלבד. כל תוכן שהוזן באתר אודות המוצרים לרבות מחירים, מידות, גדלים, זמני אספקה, סוג וכד' הוא תוכן אשר סופק על ידי החברות ובתחום אחריותן.

האתר לא ישא בכל אחריות שהיא בנוגע לתוכן שפורסם.

 

אחריות לגביי מוצרים

 

לאתר אין אחריות כלשהי לרבות אחריות משפטית לגבי המוצרים הנמכרים באתר. בין אם נקנו בקנייה ישירה ובין אם בדרך עקיפה. כל המוצרים הנמצאים באתר הינם באחריות החברות המפרסמות באתר לרבות אחריות באשר טיב המוצר, אספקתו, פגמים וכד'.

 

Cookies

 

האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו התקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולהתאימו אישית. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבשימושך.

 

המחירים הנקובים באתר

 

כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

המחירים באתר הם מחירים שנקבעו על ידי החברות והן רשאיות לשנות את המחירים מעת לעת ומבלי לעדכן באתר.

למחירים יתווספו עלויות משלוח, הובלה והרכבה. תנאי הרכישה לרבות זכות החזרה הינם בהתאם למדיניות החברות.

 הרוכש והגולש יודעים שהמחיר הנקוב לא כולל הרכבה והובלה.  

 

המחירים עשויים להשתנות בכל עת לפי שיקול דעת החברה. החברה עושה כל מאמץ לדייק בהצגת המחיר אך יתכנו שגיאות בהקלדות. במקרה של טעות למשל, השמטת הספרה 0) שתוביל להצגת מחיר הנמוך משמעותית ממחיר השוק רשאית החברה לבטל את העיסקה חד צדדית.

 

הובלה והרכבה

 

הובלת המוצר והרכבתו הם באחריות החברה בלבד ולאתר אין כל חובה משפטית בעניין זה. כל תקשורת בתחום ההובלה וההרכבה  תעשה מול החברה ועל אחריותה בלבד.

 

ביטול הזמנה סמוך למועד ההזמנה

 

ביטול הזמנה שנעשה דקות ספורות לאחר ההזמנה  (עד 10 דק') יעשה באמצעות פנייה בכתב לצור קשר באתר בלבד ובאמצעות שיחת טלפון למספר  03-7532892.

 

מלאי באתר

 

האתר משתדל ככל שניתן לעקוב אחרי מלאי החברות. עם זאת, יתכן ויהיה חוסר במלאי והחברה טרם עידכנה את האתר. באם נעשתה עסקה באתר אולם המוצר אזל מהמלאי אז העסקה מבוטלת ללא כל פיצוי.

 

זמן אספקה

 

זמני אספקה הן באחריות החברה בלבד ולאתר אין כל חובה משפטית בעניין זה.

 כמוכן, זמני האספקה נקבעים על ידי החברה וזאת בהתאם למוצר, למלאי ולמדיניות החברה.

 

אישור ההזמנה על ידי האתר

 

ההזמנה תאושר רק אחרי שיתקבל  אישור מחברת האשראי או העברת התמורה המלאה באמצעי תשלום אחר מבין האפשרויות הזמינות באתר.

 

ביטולי עסקה

 

על ההזמנות באתר יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 לעסקת מכר מרחוק.

יובהר כי כל ביטול עסקה לאחר שזו אושרה תעשה מול החברה אולם על הרוכש ליידע את החברה ואת האתר מיידית.

 

פרטיות

פרטי הגולש ישמרו במאגרי האתר  אולם  פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו.